A-SDA Visoko predstavila kandidate za Općinsko vijeće

U Velikoj sali Općine Visoko danas su  predstavljeni kandidati stranke A-SDA Visoko  za Općinsko vijeće, kao i kandidat za načelnika Općine Visoko, gosp. Jasmin Dlakić.

Današnji govor Jasmina Dlakića, kandidata A-SDA za načelnika Općine Visoko:

Poštovani sugrađani, dame i gospodo, cijenjeni gosti.

Imam posebnu čast i zadovoljstvo da prvi od kandidata za načelnika općine Visoko, baš u ovoj sali gdje sam u proteklom periodu vodio bezpoštednu borbu za pravdu i poštenje, predstavim svoju izbornu platformu koju sam zasnovao na faktičkom stanju i realnim pretpostavkama rješavanja svih problema u lokalnoj zajednici kao i viziju budućeg razvoja i prosperiteta naše općine.

Moja programska orjentacija za predstojeće lokalne izbore osigurava i daje garanciju svim stanovnicima općine Visoko da će imati normalne uslove za život dostojan čovjeka, privrednicima kvalitetan poslovni ambijent, građanima siguran i bezbjedan život, mladima perspektivu budućnosti, penzionerima mirnu i lijepu starost, bolesnima uslove za liječenje, sportistima mogućnost uspjeha, kulturnim radnicima realizaciju ideja, volonterima u društvenom životu i svim ostalim vjeru u vlast i vodeće ljude u politici, jer svi skupa to zaista i zaslužuju.

Nemam neko posebno političko iskustvo, ali smatram da je moj način rada i djelovanja u duhu moralnih normi i zakonskih propisa, jako dobro prepoznatljiv kroz učešće u radu Općinskog vijeća od aprila 2011. godine.

Svjedoci smo da nezaposleni i siromašni, gladni i žedni, nesigurni i izbezumljeni građani naše općine ne mogu više čekati da se nesposobna i korumpirana općinska vlast enormno bogati, zapošljava samo rodbinu i prijatelje, bukvalno pljačka javne novce i ne riješava nagomilane životne probleme naših građana.

Motiv za moju kandidaturu leži upravo u tome da želim da sve svoje moralne i intelektualne kapacitete stavim na raspolaganje svojoj lokalnoj zajednici i da zajednički pobijedimo sve negativne pojave u društvu i time stvaramo uslove bolje budućnosti našoj djeci.

Ja vam neću davati nikakva velikodušna obećanja kao što to rade skoro svi političari i na kraju vas slažu i iznevjere zbog svojih ličnih i stranačkih interesa, ja vam se samo mogu ponuditi kao lider koji želi da zajedno s vama, sa iskazanom vizijom bolje i svjetlije budućnosti svih nas, budem prvi među jednakim.

Na početku ovih izbora želim da istaknem, da sam za razliku od svih drugih kandidata za načelnika, ali u pravom smislu te riječi, kandidat svih njenih građana i ukoliko budem izabran tako ću se i ponašati, a ne biti marioneta političkih stranaka, interesnih grupa i grupacija.

Ukoliko budem izabran za načelnika općine Visoko mogu vam obećati samo jedno, da ću raditi u skladu sa ovim ponuđenim programom, da ću raditi iskreno i predano, pošteno i odgovorno, profesionalno i korektno, istrajno i vjerno, planski i stručno u kojem će mi PRAVDA i ZAKON biti MJERA STVARI.

Imajući u vidu obimnost programa, danas ću u najkraćim crtama da predstavim suštinu moje strateške orjentacije, viziju i pretpostavke jakog ekonomskog razvoja sa akcentom na probleme koji se bezuslovno i u najkraćem mogućem periodu moraju riješiti.

MOJA STRATEŠKA ORJENTACIJA

Sagledavajući sveukupno stanje općine Visoko sa posebnim osvrtom na njen geografsko-ekonomski položaj, kulturno-historijsko nasljeđe i mogućnost društveno-privrednog razvoja, otvaraju se jako dobre predpostavke za njen snažan privredni, ekonomski, infrastrukturni, kulturni, sportski, turistički i društveni razvoj.

Za realizaciju ovakvog cilja neophodno je da se ostvari partnerska saradnja izvršne i zakonodavne vlasti, prvenstveno sa privrednim subjektima sa područja naše općine, koji će uvijek predstavljati glavnu snagu cjelokupnog razvoja lokalne zajednice, a onda i sa ostalim segmentima društvenog života i svim građanima.

Općedruštveni interesi lokalne zajednice i interesi građana, moraju da prevladaju i stave se iznad ličnih, stranačkih i interesa lojalnih grupa i grupacija.

Izvršna vlast na čelu sa općinskim načelnikom mora da bude u funkciji svih njenih građana tokom cijelog mandata i da radi u interesu prosperiteta i razvoja općine u skladu sa svojim pravima i ovlaštenjima.

Definirati obaveze i funkciju Javnih preduzeća i Javnih ustanova kao servisa od općedruštvenog interesa te na kormilo istih dovesti sposobne i odgovorne menadžere, a ne politički podobne i korumpirane.

Neophodno je koristiti sve ljudske resurse kojima raspolaže općina Visoko bez obzira na stranačku, teritorijalnu, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Samo sa najkvalitetnijim kadrovima možemo stvarati ambijent prosperiteta i ugodnog življenja na cijelom području naše općine.

Planirati ravnomjeran razvoj općine Visoko po pitanju putne i komunalne infrastrukture sa akcentom rješavanja problema vodosnabdjevanja.

Dugoročno riješiti problem odlaganja otpada sa cijelog teritorija općine Visoko u skladu sa ekonomsko-finansijskim mogućnostima svih građana naše općine kao preduslov za stvaranje ekološki čistog i zdravog ambijenta za život naših građana. Podići nivo zdravstvenih usluga i participirati u liječenju svih socijalno-ugroženih kategorija te posebno u budžetu planirati sredstva za liječenje osoba i njihovih porodica koji nemaju ovjerene zdravstvene knjižice zbog neuplaćivanja doprinosa poslodavca. Kada je u pitanju urbanizam i prostorno planiranje, neophodno je planirati i donositi jedinstvena građevinska i saobraćajna rješenja kako u gradskom tako i u ruralnom području, te ista u cijelosti provoditi u praksi.

Svim građanima općine Visoko na adekvatan način u zimskom periodu obezbijediti prohodne i čiste putne komunikacije na krajnje profesinalan i odgovoran način.

U skladu sa zakonskim mogućnostima, učiniti sve kako bi se konačno spriječila nelegalna gradnja i nezakonito uzurpiranje javnih površina.

U saradnji sa direkcijom cesta ZDK sve regionalne puteve R445 i R443 koji prolaze kroz našu općinu u potpunosti rekonstruisati i modernizirati, na adekvatan način u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Na osnovu stvarnih potreba, sa akcentom realnih prioriteta, u duhu aktuelne legislative i struke, planirati budžet Općine Visoko, te bezkompromisno u skladu sa zakonskim propisima i moralnim normama raditi na njegovoj realizaciji.

Sa kvalitetnim projektima i zahtjevima nametnuti se višim nivoima vlasti (kanton, federacija, država) kao ozbiljan partner za velika finansijska ulaganja koja imaju perspektivu održivosti i jakog ekonomskog razvoja lokalne zajednice.

Napraviti jednostavniju i efikasniju općinsku administraciju, koja će u pravom smislu te riječi, biti servis svih građana općine Visoko i njenih privrednih subjekata.

Ukinuti nepotizam u općinskim strukturama po pitanju zapošljavanja po prijateljskim, rodbinskim i stranačkim vezama, kao i zloupotrebe javnih ovlaštenja i službenih položaja.

Prilikom otvaranja novih radnih mjesta, beskompromisno, u skladu sa zakonskim mogućnostima, zalagati se za korištenje “domaćih” ljudskih resursa i zapošljavanje osoba koje imaju prijavljen boravak na teritoriju općine Visoko.

Adekvatno stimulisati kvalitetan rad u općinskoj administraciji, ali paralelno s tim sankcionisati nesavjestan rad u službi.

Uvesti „instituciju odgovornosti” za sve izabrane dužnosnike, rukovodioce i uposlenike Općine Visoko i cjelokupnog javnog sektora koji je u ingerencijama Općine (Javna preduzeća i Javne ustanove) u skladu sa zakonskim odredbama i važećim propisima.

Sa nivoa Općine, uložiti maksimalne napore za realizaciju uspješne privatizacije preduzeća čiji je postupak u toku, u cilju zaštite svih uposlenika i lokalne zajednice, te istim pomoći u okvirima mogućnosti.

Na svaki mogući način zaštiti društvenu imovinu i prema istoj se odnositi u duhu dobrog domaćina, a sve one koji su načinili ili prouzrokovali nepotrebnu materijalnu i imovinsku štetu lokalnoj zajednici i njenim građanima pozvati na odgovornost.

Poduzeti sve zakonske mogućnosti i mnogo snažnije nego do sada tražiti od Policijske uprave II – Policijske stanice Visoko na suzbijanju kriminalnih radnji na području naše općine kojima su ugroženi građani naše općine i njihova imovina. U saradnji sa Policijskom upravom II – Policijska stanica Visoko, ali i ostalim institucijama učiniti maksimalne napore da se neviđeno zlo – droga ukloni i izbriše sa lica ulica općine Visoko.

Trajno i bezkompromisno riješiti sada već veliki problem pasa lutalica na cijelom području naše općine koji svakodnevno ugrožavaju bezbjednost i zdravlje građana, u skladu sa zakonskim propisima.

Transparentno i ravnomjerno ulagati u sport i njihove infrastrukturne objekte, te najuspješnije i najkvalitetnije sportske organizacije i pojedince posebno tretirati.

Poboljšati dosadašnju saradnju sa svim osnovnim i srednjim školama na području naše općine i redovno pratiti socijalno-društveni tok razvoja. Stimulisati nadarene učenike koji će biti kvalitetna osnova razvoja i budućnosti naše lokalne zajednice.

Ostvariti saradnju sa mladim i zajednički sa njima planirati sadržaje neophodne za edukaciju i zabavu kao predpostavku smanjenja negativnih pojava u društvu.

Izdvajati više sredstava iz budžeta Općine za stipendiranje studenata, naročito onih nadarenih i socijalno ugroženih, na transparentan i pošten način.

Sa višim nivoima vlasti uspostaviti usku saradnju i aplicirati za sredstva kojima bi se na zavidan nivo podigla bogata kulturna baština srednjovjekovne Bosne, čije se zvanično utemeljenje i niz kulturno-historijski spomenika nalazi baš na području naše općine.

Iskoristiti sve kulturno-historijske spomenike uz projekat bosanskih piramida, rijeke Bosnu i Fojnicu, šume i lovišta na području općine Visoko kao realnu osnovu u lancu ekonomskog razvoja kroz privrednu granu turizma, koja do sada nije bila iskorištena.

U korak sa ekonomskim razvojem raditi na poboljšanju kvaliteta života i položaja socijalno-ugroženih kategorija te stvarati uslove kojima bi se broj ovih lica sveo na minimum.

Na temeljima demokratije i jednakopravnosti, graditi korektnu saradnju sa svim vjerskim zajednicama na području naše općine, kojima bi se ostavljale jednake mogućnosti učešća u javnom i vjerskom životu.

Ostvariti saradnju sa svim susjednim općinama te sagledati mogućnosti zajedničkih interesa ulaganja i ekonomskog razvoja na regionalnom nivou.

OPĆINU VISOKO NAPRAVITI OTVORENOM ZA SARADNJU I NOVA ULAGANJA, ČIME BI SE STVORILI PREDUSLOVI JAKOG EKONOMSKOG CENTRA KAKO U SARAJEVSKOJ I ZENIČKOJ EKONOMSKOJ REGIJI TAKO CIJELOJ CENTRALNOJ BOSNI I HERCEGOVINI.

Poštovani sugrađani,

Nakon što pročitate ovaj program, ali i pored njega, spreman sam prihvatiti sve dobronamjerne sugestije i prijedloge koje će doprinijeti boljitku naše lokalne zajednice i unaprijediti standard i život naših građana.

SAMO ZAJEDNO MOŽEMO BOLJE !

Kandidati A-SDA Visoko za Općinsko vijeće:

1. Sudžuka Nermin 2. Hajrić Emina 3. Mato Kozina 4. Jamaković Reuf 5. Avdagić Amera 6. Omanović Mahir 7. Očuz Muhamed 8. Dinar Mostić Amela 9. Fejzić Admir 10. Bukić Mirza 11. Babić Alma 12. Halilović Abdulah 13. Jamaković Ahmet 14. Jahić Amina 15. Halilović Šefik 16. Kaljun Emir 17. Zerdo Aida 18. Dervišbegović Ismet Šima 19. Špiodić Elvir 20. Ahmić Minela 21. Brković Šefik 22. Krpo Adis 23. Mulić Selma 24. Šukrija Fikret 25. Pulić Admir 26. Šišić Besima 27. Šabanović Faruk

(VisokoIN)

Vezani članci

INZ vakcinisao pripadnike OS BiH u srednjoj Bosni

Visokoin.com

Večeras počinje jesen u našim sokacima

Visokoin.com

Borba za život: Bolnice u BiH pojačale potrošnju medicinskog kisika koji se trenutno nabavlja u Mađarskoj

Visokoin.com

Prevent Interior traži radnike

VISOKOIN.COM

Šefovi KBC-a Split i SKB Mostar dogovorili saradnju: Pacijenti iz BiH u Splitu će dobiti potpunu njegu

Visokoin.com

Koji su Visočani koristili i koriste “bijeli hljeb”

VISOKOIN.COM