Advokati traže od ministarstva pravde FBiH da povuče Prijedlog o izmjenama Zakona o advokaturi

Advokatska komora Federacije BiH održala je danas u Sarajevu vanrednu sjednicu Skupštine na kojoj je usvojila četiri zaključka.

Prvim zaključkom Skupština AKFBiH nalaže Upravnom odboru AKFBiH da traži od Vlade FBiH i Federalnog ministarstva pravde da iz parlamentarne procedure povuku Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FiH iz janura 2020. godine.

Dalje, podržava se rad komisije AKFBiH u radnoj grupi Federalnog ministarstva pravde za izradu Prednacrta zakona o advokaturi FBiH, na način da se istraje na prijedlozima novog Zakona o advokaturi FBiH na koje je saglasnost dalo Vijeće advokatskih komora Evrope (CCBE). Zahtijeva se da Federalno ministarstvo pravde i Vlada FBiH pokrenu parlamentarnu proceduru u cilju donošenja novog Zakona o advokaturi FBiH.

U trećem zaključku se navodi da ukoliko se u toku rada na donošenju novog Zakona o advokaturi FBiH pojave opstrukcije od strane Federalnog ministarstva pravde, ili u slučaju nemogućnosti da se postigne dogovor sa AKFBiH u vezi sa bitnim pitanjima, a posebno Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, ovlašćuje se Upravni odbor AKFBiH da preduzme sve aktivnosti i mjere koje štite samostalnost i nezavisnost advokature.

Četvrtim zaključkom zadužuje se Upravni odbor AKFBiH da imenuje komisiju za izradu teksta Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata.