Bez poreznih olakšica za troškove liječenja

Građani ne mogu ostvariti poreznu olakšicu po osnovu liječenja koje sami finansiraju kod javnih ili “nejavnih” zdravstvenih ustanova u BiH ili inostranstvu.

SVJEDOK: Nermin Alijagić

Nakon podnesene prijave za odbitak poreza po osnovu troškova liječenja u Poreznoj ispostavi Visoko dobio sam negativan odgovor, čije pojašnjenje nisam nikada dobio, pa Vam u nastavku šaljem i sadržaj maila koji sam poslao na adresu navedenu na websiteu Ministarstva, nakon bezuspješnih pokušaja da dobijem bilo kakvu informaciju telefonskim putem.

Prema “Priručniku za tražioce informacija prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama” Britanske ambasade u BiH, trebao sam u roku od petnaest dana, ako ne odgovor, onda dobiti upute za način zvaničnog kontakta sa Ministarstvom.

Ovdje je bitno da se ne poštuje Zakon o slobodi pristupa informacijama ali i, također, Stav Federalnog Ministarstva finansija Broj : 05-02–7461-8/09 od 19.04.2010.godine, koji je diskriminirajući i favorizuje pojedine zdravstvene ustanove (ostale potpuno eliminiše).

Ne mogu da dođem do bilo kakvog spiska “javnih zdravstvenih ustanova” koje imaju zaključen “Ugovor” sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, a na koji se poziva FMF.

U svakom slučaju, usluge u javnim zdravstvenim ustanovama bar dijelom plaća ZZO, tako da nije jasno da li se odbitak od poreza može ostvariti po osnovu participacije građanina u troškovima liječenja.

Dalje, u Zakonu u Porezu na dohodak Član 24, Stav 8 se pominje termin “ovlaštena zdravstvena ustanova”, a ne “javna” i opet se ne može doći do bilo kakve liste “ovlaštenih” ustanova.

Krajnji ishod je da građani ne mogu ostvariti poreznu olakšicu po osnovu liječenja koje sami finansiraju kod javnih ili “nejavnih” zdravstvenih ustanova u BiH ili inostranstvu, koje bi im trebalo da pruži ZZO i javna zdravstvena ustanova, a to ne čine, dok se, naprimjer, favoriziraju usluge banaka (jer se po članu 24. Stav 9 primjenjuju olakšice na plaćene kamate) ili osiguravajućih kuća (Stav 7 olakšica po osnovu uplaćenih premija osiguranja).