Budžet institucija i međunarodnih obaveza 1.394.928.000 KM

Vijeće ministara BiH, većinom glasova, utvrdilo je Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za predlaganje zakona o budžetu.

Prema Nacrtu zakona, budžet institucija BiH iznosi 1.394.928.000 KM, od čega su ukupni prihodi za finansiranje institucija i primici 950.000.000 KM i veći su za pet posto u odnosu na budžet iz 2011. godinu, a prihodi za servisiranje vanjskog duga 444.928.000 KM .

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, većinom glasova utvrdilo je i uputit će u parlamentarnu prceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Predloženim zakonom smanjuje se osnovica za obračun plaća zaposlenika u institucijama BiH za 4,5 posto, i sada ne može iznositi manje od 50 posto prosječne mjesečne plaće u BiH iskazane na godišnjem nivou za kalendarsku godinu koja dvije fiskalne godine prethodi godini u kojoj će se osnovica primjenjivati, umjesto sadašnjih 85 posto.

Izuzetak je osnovica za najniže plaće s koeficijentom 1,00 na koje će se do 31.12.2013. godine primjenjivati osnovica od 498,10 KM.

Zadužena su ministarstva sigurnosti i odbrane da status policajaca i vojnika kvantificiraju i o tome izvjeste Vijeće ministara BiH.

Ministar odbrane Muhamed Ibrahimović informisao je Vijeće ministara o nastojanjima da se sa entitetskim predstavnicima pokuša postići saglasnost o tekstu nacrta osnovnog Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Zaduženo je Ministarstvo odbrane da nastavi ulagati napore kako bi se do naredne sjednice Vijeća ministara BiH došlo do usaglašenog nacrta Zakona o službi u oružanim snagama BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je nekoliko odluka s ciljem ostvarivanja budžetskih ušteda koje će biti primjenjivane od 1. maja ove godine.

Osnovni principi Odluke o usvajanju politike plaća i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2011-2014. godine je realnost i uvažavanje primanja u entitetskim organima uprave te ostalim institucijama u javnom sektoru kao i dosljednja primjena načela: „ista plaća za isti ili sličan posao“.

Politika promovira ograničavanje broja zaposlenih u institucijama BiH s tim da su nova zapošljavanja moguća u skladu s obavezama BiH.

Odlukom o izmjenama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine, dnevnice za službena putovanja u inozemstvo smanjenje su za 10 posto.

Prema Odluci o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada, naknada po ovom osnovu sa osam KM smanjuje se na šest KM.

Ministri su donijeli i Odluku o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine koja će iznositi 475,69 KM umjesto sadašnjih 498,10 KM, čime će u 2012. godini biti ostvarene uštede u iznosu od 15,5 miliona KM.

Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine za troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje utvrđeno je smanjivanje broja korisnika prava na naknadu za odvojeni život, naknadu troškova smještaja, kao i smanjivanje visine naknade za odvojeni život od 25 posto.

Primjenom ove odluke od 1. 5. do 31.12. ove godine bit će ostvarene uštede od 2.600.000 KM, tim prije što je po ovom osnovu iz budžeta 2011. godine isplaćeno 15,5 miliona KM.

(VisokoIN/Fena)