da block

Centralna banka BiH uplatila 7,3 miliona KM na račun budžeta institucija BiH

da block

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) danas je uplatila iznos od 7.311.129,83 KM u budžet institucija BiH na osnovu Odluke Upravnog vijeća CBBiH o raspodjeli čistog profita koji je CBBiH ostvarila u 2017. godini.

Neto dobit CBBiH za 2017. godinu iznosi 12.185.216,39 KM. Od tog iznosa, u skladu s članom 27. Zakona o CBBiH, na račun obaveza prema budžetu institucija Bosne i Hercegovine, transferisano je 60 posto ili iznos od 7.311.129,83 KM, dok je 40 posto ili 4.874.086,56 KM raspoređeno u generalne rezerve CBBiH, saopćeno je iz Služba za odnose s javnošću CBBiH.

Na poslovanje CBBiH proteklih godina, konstantni pritisak vrše kamatni rashodi po osnovu negativne kamatne stope na depozite kod inostranih banaka u eurozoni. Finansijska tržišta eurozone su već duži period u znaku negativnih i niskih prinosa na državne obveznice zemalja iz našeg investicionog spektra te izrazito negativnih kamatnih stopa na oročene depozite i depozite po viđenju kod inostranih banaka.

Neizvjesni i negativni tržišni trendovi zajedno sa zakonskim okvirom ulaganja deviznih rezervi CBBiH su neminovno uticali na proces upravljanja deviznim rezervama i visinu prihoda od investiranja te se CBBiH suočava sa sve težim ostvarenjem pozitivnog finansijskog rezultata.

Ostvareni profit za 2017. godinu je rezultat racionalne politike upravljanja CBBiH koja je u 2017. godini ispunila svoj zakonski mandat održavanja monetarne stabilnosti, uz racionalni utrošak resursa. CBBiH i dalje uspjeva u vremenima negativne kamatne stope na tržištu eurozone ostvariti pozitivan finansijski rezultat, iako primarni cilj u centralnom bankarstvu nije ostvarenje profita već održavanje monetarne stabilnosti, navodi se u saopćenju.