da block

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

da block

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Općinska Načelnica Visoko oglašava i upućuje javni poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Zaključkom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01/02-10487/13 od 07.05.2013.godine Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama na 36. sjednici održanoj 09.05.2013.godine i uputila na javnu raspravu.

Javna rasprava će biti održana u utorak, 21.05.2013.godine u zgradi Općine Visoko, sala Općinskog vijeća Visoko, sa početkom u 10,00, uz napomenu da je uvid u tekst Nacrta moguće na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Visoko.