0.5 C
Visoko
23. Januara 2022.

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Dom zdravlja” Visoko

Na osnovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Sl.list RBiH”,broj 06/92, 08/93 i 13/94), Pravilnika o
uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove (“Sl.Novine FBiH”,broj 77/17), odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Sl.Novine ZDK”broj 08/19, 06/20 i 19/20), Saglasnosti Gradonačelnika Visokog broj 01/2-02-691/21. od
01.07.2021.godine, člana 16. i 22. Statuta Javne ustanove “Dom zdravlja” Visoko i Odluke Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko: 01-1917/1/21. od 30.06.2021.godine, Upravni odbor JU “Dom
zdravlja” Visoko raspisuje :

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE “DOM ZDRAVLJA” VISOKO

a.) NAZIV I SJEDIŠTE POSLODAVCA
Javna ustanova „Dom zdravlja“ Visoko, adresa Branilaca RBiH 22 Visoko.
b.) NAZIV RADNOG MJESTA I IZNOS OSNOVNE PLATE

Direktor JU”Dom zdravlja”Visoko.
Osnovnu plaću direktora Doma zdravlja utvrđuje Upravni odbor Doma zdravlja i ona
iznosi od 2,5 do 3 prosjećne mjesečne isplaćene neto plaće Zeničko – dobojskog kantona
prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.
c.) OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA
(1) OPŠTI USLOVI:
a) Da je državljanin BiH;
b) Da je stariji od 18 godina;
c) Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH i
u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
d) Da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH;
e) Da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup niti se protiv njega vodi krivični
postupak;
f) Da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu odredaba Zakona o
sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.
(2) POSEBNI USLOVI :
Završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira
djelatnosti Doma zdravlja (primarne ili konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite koja
se pruža u Domu zdravlja) ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne
medicine, organizacije i ekonomike zdravstva;
Da ima najmanje 5 /pet/ godina radnog staža u struci;
Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj
edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o
kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj
specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz
zdravstvenog menadžmenta;
Da sačini i dostavi Program rada i razvoja JU “Dom zdravlja” Visoko za mandatni period.
d.) KRATAK OPIS POSLOVA I NAZNAKE OBLASTI I LITERATURE ZA PISMENI I USMENI
ISPIT
organizuje i rukovodi radom ustanove, zastupa i predstavlja Ustanovu, odgovoran je
za zakonitost rada, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje
djelatnosti, predlaže Upravnom odboru unutarnju organizaciju i sistematizaciju poslova,
izvršava odluke Upravnog odbora, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom
poslovanju, učestvuje u radu Upravnog odbora i drugih organa ustanove i daje mišljenje i
prijedloge iz njihove nadležnosti, predlaže osnove plana rada i razvoja, odlučuje o pravima,
obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, provodi proceduru vezanu za
dodjelu specijalizacije i stručnog usavršavanja radnika, po okončanju procedure donošenja
Odluke o kandidatima dužan je o istom obavijestiti Upravni odbor, organizira rad Stručnog
vijeća Doma zdravlja, odgovoran je za organizovanje i provođenje mjera sigurnosti, zaštite,
samozaštite i spašavanja u ustanovi, stara se za provođenje mjera zaštite na radu i
protupožarne zaštite, zadužen je za saradnju sa humanitarnim organizacijama radi nabavke
neophodne opreme, sanitetskog materijala i lijekova za normalno funkcionisanje ustanove,
donosi plan organizovanja i djelovanja ustanove u ratu i odgovoran je za funkcionisanje
ustanove u ratu u skladu sa planom donosi akt o ratnoj sistematizaciji i organizaciji radnih
mjesta, obavlja poslove u okviru svog stručnog zvanja i svoje stručne spreme, odgovoran je za
izvršavanje zadataka dobivenih od nadležnih organa na osnovu odgovarajućih rješenja Vlade,
Ministarstva, kantona i općine, vrši raspored vremena izvršavanja radne obaveze shodno
odluci nadležnog organa općine, a prema potrebama i borbenoj situaciji, vrši i druge poslove
u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općima aktima ustanove.
LITERATURA ZA ISPIT I INTERVJUU
Pravni izvori za polaganje ispita po javnom oglasu su:
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama (“Sl.list RBiH”,broj 06/92, 08/93 i 13/94),
Zakon o radu FBiH (“Sl.Novine FBiH”, broj 26/16 i 89/18),
Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13) i
Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i
75/13).
e.) DUŽINA TRAJANJA UGOVORA
Sa izabranim kandidatom zaključuje se Ugovor o radu na određeno vrijeme.
Imenovanje direktora JU „Dom zdravlja“ Visoko vrši se na mandatni period od 4 godine.
f.) POTREBNA DOKUMENTACIJA :
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti biografiju, adresu prebivališta i kontakt telefon, te
je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova traženih ovim konkursom u originalu ili ovjerena
kopija (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja originala), i to :
I. Uvjerenje o državljanstvu,
II. Izvod iz matične knjige rođenih,
III. Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske
mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objave konkursa,
IV. Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
V. Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
VI. Ovjerenu izjavu kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili
savjetnik u smislu Zakona o sukoba interesa u FBiH,
VII. Diploma o završenom fakultetu,
VIII. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,
IX. Uvjerenje (potvrda) o radnom stažu,
X. Odgovarajući certifikati o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta za sva tri
nivoa ili uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili uvjerenje
o završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
XI. Sačinjen program rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Visoko za mandatni period.
g.) ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE :
JU “Dom zdravlja” Visoko Branilaca RBiH br.22 , 71 300 Visoko sa naznakom „Komisiji za izbor
i imenovanje direktora – ne otvarati“.
h.) ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI OGLAS :
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 8
/osam/ dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa. Javni konkurs će biti
objavljen u „Službenim Novinama FBiH“ , dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU
„Dom zdravlja“ Visoko, web stranici osnivača Grad Visoko i web stranici Zavod za
zapošljavanje Ze-do kantona-BIRO Visoko.
i.) KONTAKT TELEFON :
032 460 257 Duraković Mahir.
j.) NAPOMENA :
Izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavještenja
o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje za posao.
Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne
uslove konkursa te sa istim obaviti pismeni i usmeni intervju.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Upravni odbor
JU “Dom zdravlja”Visoko

Unesite komentar