KTK prodaje tehničko-tehnološku cjelinu za proizvodnju obuće u Goruši

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine FederacijeBiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. i 52. Pravilnikao postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05–prečišćen tekst, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora „KTK Visoko” d.d. Visoko broj: XI-2/12 od03.10.2012. godine, Saglasnosti Vlade Federacije BiH V. broj:1356/2012 od 17.10.2012. godine i Odluke direktora Agencije za privatizaciju u FBiH broj: 03-19-923-1/12 od 24.10.2012.godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju Tehničko-tehnološke cjeline za proizvodnju obuće Goruša, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko

Naziv predmeta: Tehničko-tehnološke cjeline za proizvodnju obuće Goruša,

vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko

Adresa predmeta: Goruša, Visoko

Šifra predmeta: 11000212

Prodavac: „KTK Visoko” d.d. Visoko, Prijeko broj 1, Visoko, putem Agencije

za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Opis predmeta:

Predmet prodaje je Tehničko-tehnološka cjelina za proizvodnju obuće Goruša, upisana je u Z.K.ul. 201. K.O. Gračanica, k.č. 35/1.

Tehničko-tehnološku cjelinu za proizvodnju obuće Goruša čine poslovne zgrade površine 3.569 m2 sa pripadajućim zemljištem površine 11.551 m2, što ukupno čini 15.120 m2.

Na predmetu prodaje upisane su slijedeće hipoteke u korist:

Investicijska banka Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
Porezna uprava-Kantonalni porezni ured Zenica
Navedeni povjerioci dali su saglasnosti za prodaju naprijed navedenih nekretnina.

Na predmetu prodaje upisane su zabilježbe u korist:

Semić Emine iz Visokog
SARL GAMM TRADING COMPANI
Pojedine nekretnine navedene u opisu predmeta označene su kao poljoprivredno zemljište te su u vezi stim izdata uvjerenja Općine Visoko u svrhu privatizacije.

Prodavac se obavezuje da će iz ostvarene kupoprodajne cijene izmiriti obaveze po osnovu upisanih hipoteka i zabilježbi.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1. Cijena …………………………………………………………. 350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 4.256.277,00 KM.

Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

2. Zapošljavanje ………………………………………………..350 bodova ili 35 %

Preuzimanje 150 (stotinupedeset) radnika „KTK Visoko“ d.d. Visoko u roku od 30 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje 3 (tri) godine od dana prijema.

3. Nova finansijska ulaganja…………………………………300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 400.000,00 KM u periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora u renoviranje objekata.

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća.

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka “PONUDA”.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

– posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

– posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit u iznosu od 100.000,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo. Naknada za učešće na tenderu u iznosu od4.256,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kodBanka Intesa Sanpaulo Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 16,00 sati, dana 13.11.2012. godine, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

VREDNOVANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća.

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, dana 19.11.2012.godine u 13,00 sati.

OSTALE INFORMACIJE
Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od prodavca.

Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji: Fikret Talić, 033/212-884

Kontakt osoba u preduzeću: Fuada Jusić, 062/273-847

(VisokoIN)

Vezani članci

VISOKO: U porodičnoj kući pronađeno beživotno tijelo

VISOKOIN.COM

PROMOVISANA MONOGRAFIJA “VISOKO I OKOLINA KROZ HISTORIJU II – OSMANSKI PERIOD”

VISOKOIN.COM

Tradicionalni rafting Eko-Vikinga i otkrivanje spomen ploče Adnanu Džafiću

VISOKOIN.COM

Ekipa “Bosanskog viteza” uputila čestitku povodom Dana državnosti BiH

VISOKOIN.COM

Tarik Halilović: Opozicija je ujedinjena, građani Visokog moraju biti na prvom mjestu inače Statut neće proći

VISOKOIN.COM

Jasmin Sirčo: Arhitektura je uvijek odraz društva i konteksta iz kojeg dolazi

VISOKOIN.COM

Unesite komentar