da block

Novcem poreznih obveznika finansira se asfaltna baza koja zagađuje prelijepu prirodu

da block

Nakon što je nedavno objavljeno da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije za četiri godine podijelilo 15 miliona KM, gdje je između ostalog naveden primjer iz 2007. godine, da je firmi Prevoz putnika iz Zavidovića, dodijeljeno 100.000 KM, popularni web blog Zeničanke-Zenica objavio je nove informacije kako se javni novac troši za podršku privatnim preduzećima.

Naime, Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) u 2010. godini je izdvojila 28.000 KM novca poreskih obveznika na ime subvencije administrativnih troškova privrednom društvu ALMYTRANSPORT d.o.o. ZENICA.

– Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova privrednom društvu ALMYTRANSPORT d.o.o. ZENICA u iznosu od 28.000,00 KM (slovima: dvadesetosamhiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat za djelatnost proizvodnja asfaltne baze, proizvodne površine 812,952m2, na lokalitetu Begov Han, Općina Žepče, stoji u “SLUŽBENIM NOVINAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA”.

Spomenuta firma je u većinskom vlasništvu Besima i Ismeta Begića, inače članova SDA. Begići su poznatiji kao vlasnici zeničke Almy Grupe u čijem sastavu se nalaze građevinska, transportna i trgovačka preduzeća.
Pogoni i postrojenja za proizvodnju ili topljenje asfalta, tera i bitumena mogu negativno uticati na okoliš i zbog toga mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu izdatu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Prema tome, investitor je u postupku rješavanja lokacije bio dužan podnijeti zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. S obzirom na to, javna rasprava za izdavanje okolinske dozvole za postrojenje asfaltne baze je bila održana 06.10. 2008. godine.

I pored protivljenja MZ Begov Han, kompanija Almy instalisala asfaltnu bazu kapaciteta 30 m3 asfalta, a na javnoj raspravi se od strane investitora kao jedan od argumenata iznosio stav “da je bolje da je napravi Begić Ismet nego Zovko”. Zašto? Prosudite sami…

Prema pisanju portala eKapija.ba postrojenje u Begovom hanu kod Žepča je izgrađeno na zemljištu koje je vlasništvo investitora, međutim prema informacijama web bloga Zeničanka zemljište označeno kao k.č. 379/25, KO Mračaj, općina Žepče je državna svojina i isto predstavlja inudacioni pojas rijeke Bosne, odnosno prema odredbama člana 9. stav 1. Zakona o vodama s obzirom da je predmetno zemljište zavedeno kao državno vlasništvo, ovo zemljište predstavlja javno vodno dobro.

– Prema informacijama kojim raspolažemo, Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda proizvodnoposlovnog kompleksa asfaltne baze Begov Han, Općina Žepče, podnesen od strane «ALMY-TRANSPORT» d.o.o. Zenica za, odbačen je 20.05.2009 godine kao preuranjen i smatra se kao da nije ni podnesen. Kako stvari danas stoje i gdje se ispuštaju tehnološke vode ostaje da nagađamo – stoji u tekstu koji su objavile Zerničanke.

(VisokoIN)