da block

Objavljen glavni tender za izgradnju državnog zatvora

da block

Ministarstvo pravde BiH objavilo je glavni tender za izvođenje radova na izgradnji državnog zatvora. Rok za dostavljanje ponuda je 15. maj, nakon čega će uslijediti evaluacija ponuda i izbor izvođača radova.

‘Ukoliko sve bude išlo planiranim tempom, početak gradnje objekta očekuje se u jesen 2013. godine’ – kazala je portparol Ministarstva pravde BiH Marina Bakić.

Po njenim riječima, stvaranju uvjeta za početak glavnih radova prethodile su brojne aktivnosti na pripremi novog projekta i njegovoj reviziji.

Završeni su obimni tehnički i građevinski pripremni radovi, uključujući izgradnju pristupnog puta i pripadajuće rasvjete, geomehanička ispitivanja i deminiranje terena, izradu testnih bunara, te brojne druge aktivnosti. Raspisan je i tender za vršenje nadzora nad izvođenjem radova.

Bakić navodi da je do pomjeranja prvobitnih rokova došlo zbog revizije starog i izrade novog projekta što je bio uvjet za dobijanje kredita Razvojne banke Vijeća Evrope.

Ona ističe da novi projekat u potpunosti zadovoljava Evropske zatvorske standarde. Troškove njegove izrade finansirala je Evropska unija.

‘Troškovi gradnje prema novom projektu, procijenjeni su na 77 miliona KM, ali važno je naglasiti da se ne radi o porastu troškova. Novi projekat predviđa objekat duplo veće površine od objekta koji je ranije planiran, tako da se ne može govoriti o bilo kakvom poskupljenju.

Osim toga, u projekat su sada uključeni i troškovi gradnje pristupnog puta, izgradnja bezbjednosnih sistema visokog nivoa, normalizacije zatvorskog života, pojačanih mjera energetske efikasnosti, kao i drugi troškovi koji su nužni za izgradnju objekta’ – kazala je Bakić.

Po njenim riječima, objekat će imati minimalne troškove za energente zbog maksimalne uštede energije kroz korištenje samoobnovljivih izvora energije te minimalne troškove održavanja.

Upitana na koji način će biti finansiran projekat, odgovorila je da će najvećim djelom biti finansiran iz donatorskih i kreditnih, a dijelom i domaćih sredstava, s tim da će se kreditna sredstva koristiti isključivo po potrebi. Odlukom Vijeća ministara BiH od novembra prošle godine, izgradnja državnog zatvora proglašena je dugoročnim kapitalnim ulaganjem.

Osvrnuvši se na to da je Republika Srpska ranije najavljivala povlačenje iz projekta zbog navodnog ‘poskupljenja’, Bakić je kazala da, kako je već pojasnila, do poskupljenja nikada nije došlo nego je rađen potpuno novi projekat, a ‘predstavnici RS redovno učestvuju u našem radu’.

‘Do sada je održano oko 30 sjednica Nadzornog odbora i sve odluke su donijete jednoglasno. Ministarstvo u saradnji s donatorima i kreditorom, koji detaljno prate ovaj projekt i koji su dosta strogi u zahtjevima za osiguranje potrebnih standarda transparentnosti i učinkovitosti, prati rad Jedinice za implementaciju projekta, kako direktno, tako i posredstvom Upravnog odbora i Nadzornog odbora koje čine predstavnici državnog ministarstva pravde te finansija i trezora, kao i entitetskih ministarstava pravde. Nadzorni odbor prvenstveno prati korištenje finansijskih sredstava’ – kazala je Bakić.

Po njenim riječima, istina je da je od uspostavljanja Jedinice do danas bilo kadrovskih promjena i pomjeranja izvršitelja u Jedinici, što je posljedica ne samo težine i složenosti projekta, nego i ličnih razloga.

‘No, Jedinica mora biti brzo, efikasno i operativno tijelo od koga se očekuje realizacija konkretnih zadataka u ostavljenim rokovima. Stoga je promjena izvršitelja prvenstveno jedan od pokazatelja operativnosti Jedinice, gdje se naglasak stavlja na potrebe i obaveze iz projekta’ – navodi Bakić.

Ona ističe da glavne karakteristike projekta čine ovaj zatvor savremenijim i sigurnijim u odnosu na sve druge ustanove slične namjene u zemlji, ali i na Balkanu.

‘Zemlje regiona već žele graditi zatvor po uzoru na naš projekat jer su njime u potpunosti zadovoljeni svi Evropski zatvorski standardi. Značajan dio sredstava bit će utrošen na najnovije visokosigurnosne sisteme jer će u državnom zatvoru kaznu izdržavati najopasniji osuđenici i pritvorenici, ratni zločinci i drugi najteži prestupnici u svim oblicima kriminala.

Imat ćemo poseban blok za agresivne zatvorenike, a po potrebi će se osiguravati sva potrebna ljekarska zaštita, bez napuštanja zatvorskog kruga’ – pojasnila je Bakić.

Objekat će imati neto površinu od oko 24.000 m2, a u njemu će kaznu izdržavati 348 osuđenika i pritvorenika Suda BiH. Smještanje najtežih osuđenika u ovaj zatvor rasteretit će kapacitete drugih kazneno-popravnih institucija i omogućiti resocijalizaciju osoba osuđenih za lakše oblike kriminala.

Na pitanje kada se očekuje završetak izgradnje državnog zatvora i smještaj prvih zatvorenika, Bakić je kazala da se predviđa da će gradnja objekta trajati dvije godine, te da će prvi zatvorenici biti smješteni 2015. godine.

‘Važnost realizacije ovog projekta treba posmatrati u kontekstu reforme pravosudnog sistema BiH, što uključuje i reformu sistema izvršenja krivičnih sankcija, a posebno u kontekstu prilagođavanja domaćeg pravosudnog sistema najboljim evropskim praksama, što je obaveza BiH prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju’ – kazala je Bakić.

(VisokoIN)