Općinska načelnica Amra Babić, donijela Odluku o izboru kandidata – volontera

Tačno prije sedam dana Općinska načelnica Amra Babić upriličila je sastanak sa volonterima primljenih u Općinu Visoko za stručno osposobljavanje i samostalni rad u 2013. godini. Uz blago smješkanje i nekoliko napravljenih  fotografija za pamćenje, ispraćena je prva grupa volontera. Došao je red i za drugu grupu volontera, koji će također sticati radno iskustvo u službama za upravu Općine Visoko. Na zvaničnoj internet stranici Općine Visoko (visoko.gov.ba) danas su objavljena nova imena volontera, koja će u narednom periodu nešto sitno naplatiti za svoj angažman, kao što su to učinili i prethodnici.

Na osnovu člana 33. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 1/11), člana 8. Odluke o raspisivanju javnog poziva za prijem volontera na rad u službama za upravu općine Visoko, broj 01/2-02-295/14 od 20.03.2014. godine i Izvještaja o radu Komisije za provođenje javnog poziva za prijem volontera na rad u službama za upravu općine Visoko, broj 01/2—02-295-1/14 od 05.4.2014. godine, Općinska načelnica Visoko, donosi

O D L U K U

o izboru kandidata – volontera

I

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u službe uprave općine Visoko izabrano je 10 kandidata – volontera kako slijedi:

a) diplomirani pravnik / bachelor prava

1. Planinčić Alma,

2. Kadrić Selma,

3. Muratović Amar,

b) diplomirani ekonomista/bachelor ekonomije

1. Džafić Merima,

2. Mihaljević Dženeta,

c) diplomirani inženjer saobraćaja/bachelor inženjer saobraćaja, smjer drumski saobraćaj ili diplomirani inženjer elektrotehnike

1. Zukić Mirela,

2. Suša Evelina,

d) diplomirani žurnalista, odnosno bachelor žurnalistike – smjer poslovne komunikacije

1. Smajlović Amina,

2. Kobačić Nikolina,

e) diplomirani kriminalista-odnosno bachelor kriminalistike

1. Novokmet-Halilović Delila,

II

Volonter diplomirani inženjer arhitekture, odnosno/bachelor inženjer arhitekture ilidiplomirani inženjer građevinarstva, odnosno /bachelor inženjer građevinarstva nisu izabrani jer nije bilo prijavljenih kandidata, te je pod tačkom 1. stav c.odabran i kandidat pod rednim brojem 2 na utvrđenoj rang listi.

III

Sa izabranim kandidatima – volonterima, Općinska načelnica će zaključiti ugovor o volontiranju na period od 12 mjeseci, počev od 14.04.2014. godine.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na oglasnoj ploči Općine i web stranici općine Visoko.