Rezultati Konkursa za studentske stipendije na oglasnoj ploči Općine Visoko

Shodno Konkursu i postavljenim kriterijim za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa sa područja ZE – DO kantona u akademskoj 2011-2012.godini, Komisija je razmotrila podnesene prigovore i sačinila konačnu preliminarnu listu na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe.

Konačna lista može se pogledati na Oglasnoj ploći općine Visoko svakim radnim danom od 8,00 -15,00 sati, počev od 19.07.2012.godine.

Kndidati na konačnu listu mogu uložiti žalbu putem nadležne Općinske službe koja se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE – DO kantona u roku 8 dana od dana objavljivanja Konačne preliminarne liste na Oglasnoj ploći Općine.

(VisokoIN)