Sastanak direktora FUP-a i komesara : Sigurnosna situacija zadovoljavajuća

Na sastanku Koordinacije direktora Federalne uprave policije i komesara/direktora Uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, održanom u Goraždu, zaključeno je da je sigurnosna situacija na području Federacije BiH na zadovoljavajućem nivou.

Na sastanku, koji je vodio zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman, razmatrano je stanje sigurnosti na području FBiH za prvih devet mjeseci za 2021. godinu, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u FBiH i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u FBiH.

Jedan od zaključaka sa sastanka odnosi se na revidiranje Izvještaja o procjeni prijetnje od organiziranog kriminala za područje Jugoistočne Evrope i uspostavu operativnih taktičkih grupa.

Dogovoreno je da kantonalna ministarstava unutrašnjih poslova FUP-u dostave operativne podatke, odnosno procjene prijetnji za svaki kanton zasebno, a koje će biti objedinjene od strane FUP-a, te dostavljene SEPC-i u dalju proceduru radi revidiranja predmetnog Izvještaja, kao i za potrebe radne grupe koja trenutno radi na izradi Strategije BiH za borbu protiv organizovanog kriminala za period 2021. – 2024.

Obzirom da je evidentno da sve policijske agencije u Federaciji BiH imaju problema sa nedostatnim ljudskim resursima u smislu nepopunjenosti, rukovodioci svih policijskih institucija na području FBiH, ponovo apeluju na nadležne institucije, da shvate ozbiljnost tog gorućeg problema svih KMUP-ova i FUP-a, te da u okviru zakonom određenih nadležnosti poduzmu sve aktivnosti kako bi se odobrila novčana sredstva u budžetima, te pokrenule aktivnosti na prijemu novih policijskih kadrova.

Također je zaključeno da Komisije za izradu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i tehničkih karakteristika jedinstvene policijske uniforme u FBiH dostavi nacrt Uredbe FUP-u i upravama policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, na upoznavanje i davanje saglasnosti, a sve u cilju implementaciji daljih aktivnosti.

U konačnici ostaje na snazi raniji zaključak da će se kontinuirano provoditi aktivnosti na intenziviranju i jačanju međusobne saradnje policijskih agencija u Federaciji BiH po svim linijama rada, a posebno, sa sigurnosnog aspekta po prioritetnim oblastima, u smislu održavanja sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti u borbi protiv kriminaliteta.

Podršku koordinacijskom dvodnevnom sastanku pružili su direktor Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Stephen Glaser i predstavnica Delegacije Evropske unije/Ured specijalnog predstavnika EU u BiH Dijana Stevanović.

Tom prilikom je Stevanović istakla da je jedan od prioritetnih ciljeva Evropske unije pružanje podrške policijskim tijelima u BiH prvenstveno na jačanju kapaciteta i implementaciji preporuka iz mišljenja EU.

Na sastanku Koordinacije direktora FUP-a i komesara, direktora Uprava policija kantonalnih MUP u FBiH razgovarano je i o planiranim aktivnostima u sklopu Asocijacije direktora policija jugoistočne Evrope „SEPCA“, a vezano za revidiranje Izvještaja o procjeni prijetnje od organizovanog kriminala za područje jugoistočne Evrope i uspostavu operativnih taktičkih grupa, koje bi za cilj imale poticanje razmjene policijskih informacija/podataka i pokretanje operativnih mjera.

Napomenuto je da su međunarodni partner za te aktivnosti pružili punu podršku SEPCA-i i to kroz projekt IPA 2019, EMPACT, te ICTAP-a, OSCE-a i drugih partnera, s ciljem razmjene informacija/podataka i iskustava, eventualnog otvaranja istraga, nabavke MTS-a, edukacija, saopćeno je iz Federalne uprave policije.

Unesite komentar