U Federaciji BiH porezno priznati troškovi po MSFI “Najmovi”

Budući da su na snazi novi međunarodni računovodstveni standardi i međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, u Federaciji BiH je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

Ovaj zakon je uskladio svoju terminologiju sa međunarodno računovodstvenim standardima, odnosno međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja radi prepoznavanja porezno priznatih rashoda na ime amortizacije imovine s pravom korištenja pravnog lica kod utvrđivanja porezne osnovice.

– Dosadašnji troškovi zakupa koje je imalo pravno lice bili su porezno priznat rashod, međutim primjenom novog standarda “Najmovi” ovi troškovi se klasifikuju kao trošak amortizacije imovine s pravom korištenja, te zbog neprepoznavanja terminologije u Zakonu o porezu na dobit, imaju tretman porezno nepriznatog rashoda, te bi povećali porez na dobit kod pravnih lica. Stoga je u Zakonu izvršena dopuna člana 19. koji uređuje troškove amortizacije da bi se spriječio veći trošak za pravna lica i da bi i dalje troškovi zakupa odnosno trošak amortizacije imovine s pravom korištenja bili porezno priznati rashodi – potvrđeno je Feni u Federalnom ministarstvu finansija.

Porezni obveznici dužni su da pravilno i tačno popunjenu poreznu prijavu podnesu nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave u roku od 30 dana po isteku roka propisanog za podnošenje godišnjih finansijskih izvještaja, a to je 31. mart.