Utvrđeni brojni propusti i nepravilnosti u radu Federalne televizije

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

U izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Javnog servisa “Radio-televizija Federacije BiH” na dan 31.12.2013. godine utvđeni su brojni propusti i nepravilnosti u radu.

Ured za reviziju institucija u FBiH dao je brojne preporuke za “normalniji” rad FTV-a. Tako je uvrđeno da se treba preispitati sistematizacija radnih mjesta, internim aktima definisati visinu naknade razumnih putnih i materijalnih troškova članova Upravnog odbora, inicirati kod Parlamenta FBiH formiranje Upravnog odbora, kao i na legalan način imenovanje generalnog direktora, potrebno je preispitati opravdanost angažovanja advokatskih usluga u predmetima gdje je RTV FBIH tužena strana po osnovu kleveta.

U nastavku vam donosimo sve prepotuke koje su date od Ureda za reviziju institucija u FBiH:

Donijeti nedostajuće akte i procedure, radi bolje efikasnosti poslovanja unaprijediti postojeće interne akte i iste usaglasiti sa važećim zakonskim propisima sa osiguranjem nadzora u svim procesima poslovanja.

Preispitati postojeću sistematizaciju radnih mjesta i istu uskladiti sa stvarnim i realnim potrebama, uzimajući u obzir odredbe zakonskih propisa uz dosljednu primjenu istih. Utvrditi ukupan broj izvršilaca po organizacionim jedinicama (sektorima, odjelima, redakcijama i odsjecima) i po radnim mjestima.

Potrebno je Odlukom o korištenju sredstava reprezentacije definisati vrstu poslovnih aktivnosti za čije se obilježavanje koriste sredstva reprezentacije i dosljedno postupati u skladu sa navedenom Odlukom u dijelu poštivanja utvrđenih ograničenja.

Dosljedno i u potpunosti postupati u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja i Pravilnikom o plaćama i naknadama zaposlenika.
Nadležni organi RTV FBiH treba da što hitnije poduzmu aktivnosti vezane za formiranje Odjela za internu reviziju.

Potrebno je izvršiti usaglašavanje Statuta sa Zakonom o javnom servisu RTV FBiH, što je obaveza Parlamenta Federacije BiH i organa upravljanja.

Potrebno je inicirati kod Parlamenta FBiH, kao nadležnog organa, imenovanje članova Upravnog odbora i Generalnog direktora u skladu sa Zakonom o javnom servisu RTV FBiH, kako bi se osigurali principi zakonitosti i kontinuiteta u radu istih.

Nastaviti kontinuirano poduzimanje aktivnosti putem Parlamenta FBiH za izmjene Zakona o izvršnom postupku FBiH i Zakona o obligacionim odnosima u dijelu naplate potraživanja za RTV taksu, a radi usaglašavanja istih sa Zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH i Zakonom o javnom servisu RTV FBiH.
Pri izradi Plana poslovanja dosljedno i u potpunosti poštivati Pravilnik o računovodstvenom evidentiranju, knjigovodstvu, računovodstvenim politikama i finansijskim izvještajima.

Potrebno je priznavanje prihoda vršiti u skladu sa MRS 18-Prihodi i tačkom 22. i 92. Okvira za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja.
Prilikom obračuna i isplate plaće dosljedno postupati u skladu sa zakonskim propisima i Pravilnikom o plaćama i naknadama zaposlenika. Potrebno je internim aktima definisati postupak imenovanja izvršnih direktora na mandatni period i shodno tome zaključenje ugovora sa istima, kojima će biti definisane međusobna prava i obaveze.

Potrebno je obračun naknade za porodiljsko bolovanje na teret sredstava RTV FBiH urediti internim aktima, uz dosljednu primjenu istih.
Potrebno je priznavanje rashoda vršiti u skladu sa tačkom 22. i 92. Okvira za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja.

Potrebno je Cjenovnikom autorskih i izvođačkih honorara i naknada za ostalu programsku saradnju regulisati sve vrste usluga za koje se cijena utvrđuje slobodnom pogodbom.

Ugovore o autorskim honorarima i ugovore o djelu zaključivati samo za poslove koji u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i Nomenklaturom radnih mjesta nisu utvrđeni kao redovni zadaci u RTV FBiH.

Potrebno je internim aktima definisati visinu naknade razumnih putnih i materijalnih troškova članova Upravnog odbora, kao i u kojim slučajevima se može vršiti priznavanje istih. Sa članovima Upravnog odbora zaključiti ugovore o angažmanu, kojima bi se definisali međusobna prava i obaveze, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Potrebno je preispitati Protokol o procedurama, rokovima naručivanja, fakturisanja i plaćanja usluga BHRT-a i RTV FBiH i Cjenovnik međusobnih usluga sa aspekta formiranja cijena i korištenja usluga, a koji treba da bude zasnovan na realnoj kalkulaciji troškova i stvarnim potrebama RTV FBiH za uslugama BHRT-a.

Potrebno je donijeti interne procedure kojim će se regulisati koji uposlenici imaju pravo na upotrebu taxija u službene svrhe, kao i način pravdanja ovih troškova.
Potrebno je za usluge održavanja softvera zaključivati ugovore uz dosljednu primjenu Zakona o javnim nabavkama BiH.

Za usluge posredovanja u zapošljavanju usvojiti pisane procedure o načinu angažovanja, definisati za koje vrste poslova i zadataka se može vršiti narudžba i ko za isto ima ovlaštenje.

Potrebno je preispitati opravdanost angažovanja advokatskih usluga u predmetima gdje je RTV FBIH tužena strana po osnovu kleveta, uzimajući u obzir konačni ishod sporova, koji se uvijek dosuđuju u korist tužitelja.

Troškove i obaveze priznavati i računovodstveno evidentirati u momentu stvaranja istih, u periodu na koji se isti odnose, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, a ukoliko u momentu priznavanja ne postoji odgovarajuća knjigovodstvena isprava, evidentiranje vršiti u korist pasivnih vremenskih razgraničenja, u skladu sa MRS 37.–Rezerviranja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva.

Za materijalna stalna sredstva utvrditi stope amortizacije prema korisnom vijeku upotrebe u skladu sa MRS 16–Nekretnine, postrojenja i oprema.
Potrebno je sve zalihe vrednovati prema zahtjevima iz MRS 2 – Zalihe, koji zahtijeva da se zalihe vrednuju po nabavnoj ili neto prodajnoj vrijednosti, zavisno o tome šta je niže.

Donijeti pisane procedure kojima će se definisati upravljanje zalihama, vršenje redovne analize zaliha u skladištu, procjena upotrebljivosti i vrijednosti raspoloživih zaliha.

Pravilnikom o računovodstvenom evidentiranju, knjigovodstvu, računovodstvenim politikama i finansijskim izvještajima, dopuniti i jasno urediti postupanje sa potraživanjima od RTV takse, uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda i Okvira za prezentaciju i sastavljanje finansijskih izvještaja i odredbi Pravilnika.

U cilju zaštite naplate i realnog iskazivanja potraživanja, potrebno je dosljedno i u potpunosti poštivati usvojene politike potraživanja i ojačati nadzor nad primjenom usvojenih procedura.

Ukoliko je vjerovatnije da sadašnja obaveza ne postoji na datum bilansa stanja, potrebno je objaviti potencijalnu obavezu, u skladu sa paragrafom 16. (b) i 86. MRS 37.-Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva.

Dosljedno i u potpunosti postupati u skladu sa MRS 8. Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, prema kojem greška iz prethodnog razdoblja se treba ispraviti retroaktivnim prepravljanjem materijalno značajnih grešaka u prvom setu finansijskih izvještaja odobrenim za izdavanje nakon otkrivanja tih grešaka. Ispravka greške isključuje se iz dobiti ili gubitka za razdoblje u kojem je greška otkrivena.

Potrebno je da RTV FBiH izvrši usuglašavanje stanja svih obaveza i potraživanja na datum bilansa u skladu sa članom 28. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kako bi se realno iskazale obaveze i potraživanja.

Postupke nabavki provoditi pravovremeno i u skladu sa propisanim procedurama Zakona o javnim nabavkama BiH, podzakonskim i vlastitim aktima.

Potrebno je izvršiti popis arhivske građe u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenom evidentiranju, knjigovodstvu, računovodstvenim politikama i finansijskim izvještajima, a za dio iste koji se u budućem peroodu može stavljati u programsku funkciju, izvršiti prijenos u bilansnu evidenciju.

(VisokoIN)

Više vijesti
KOMENTARI

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Visokoin.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Visokoin.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Visokoin.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila.