Visočanin Mehmed Kardaš objavio novu knjigu

Naš sugrađanin Mehmed Kardaš objavio je knjigu Kopitarovo četveroevanđelje – monografija. Knjigu je izdao Slavistički komitet, a ova se monografska studija bavi jezikom i pismom srednjovjekovnog bosanskog kodeksa poznatog kao Kopitarovo evanđelje. Riječ je o rukopisu koji je nastao u 14. stoljeću u okrilju Crkve bosanske, a danas se čuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Ljubljani (Slovenija).

Mehmed Kardaš zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje u zvanju docenta predaje Historijsku gramatiku, Poredbenu gramatiku slavenskih jezika i Jezik srednjovjekovnih kancelarija. Polje njegovog naučnog interesovanja je korpus srednjovjekovnih bosanskih tekstova.

Član je Odjeljenja za leksikologiju i leksikografiju Akademije nauka i umjetnosti BiH, gdje je angažiran na projektima Građa za rječnik crkvenoslavenskog jezika: pretraživa baza podataka srednjovjekovnih tekstova evanđelja (voditeljica L. Nakaš) i Bosanskohercegovački lingvistički atlas (voditelj S. Halilović). Član je bosanskohercegovačke komisije Općeslavenskog lingvističkog atlasa (OLA) pri Međunarodnom komitetu slavista. U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH vodi projekt digitalizacije zbirke ćiriličnih isprava (16–18. st.).

Objavio je knjige Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike (Institut za jezik, 2015), Bosansko četveroevanđelje: Sofijski odlomci (Forum Bosnae, 2018) te je koautor Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa: Fonetika (Slavistički komitet, 2020).