Vlada FBiH utvrdila listu sumnjivih privatizacija

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, nakon razmatranja Informacije o uočenim nepravilnostima u postupku privatizacije i poslovanju privrednih društava nakon završetka postupka privatizacije ili otvaranja stečaja, donijela tri zaključka.

Prvim zaključkom je zatražila od nadležnih tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine da se, u što kraćem roku, očituju o svim izvještajima o počinjenom krivičnom djelu i drugim informacijama koje su im dostavile Finansijska policija FBiH, te druge institucije Federacije BiH, a tiču se zloupotreba u postupku privatizacije i poslovanja privrednih društava prije, tokom i nakon okončanja tog postupka i donesu konačne tužilačke odluke u vezi s ovim predmetima.

Na temelju niza zahtjeva koje su Vladi Federacije BiH uputili sindikati, obespravljeni radnici i drugi predstavnici civilnog društva, kao i na temelju informacija Finansijske policije FBiH, te drugih institucija Federacije BiH, Vlada Federacije BiH, drugim zaključkom, traži od nadležnih tužilaštava u Federaciji BiH da donesu konačne tužilačke odluke o izvještajima o počinjenom krivičnom djelu i drugim informacijama koje su im dostavljene u vezi s privatizacijom i poslovanjem privrednih subjekata, te da o svojim odlukama informišu Vladu Federacije BiH.

Riječ je o privrednim subjektima Feroelektro d.d. Sarajevo, Vranica d.d. Sarajevo, Sodaso Holding -“Polihem” d.d. Tuzla, Konjuh d.d. Živinice, “Energopetrol” d.o.o. Mostar (Petrol Ljubuški), “Soda So” Holding Fabrika soli d.d. Tuzla, Konfekcija “Borac” d.d. Travnik, Trgovina “Borac” d.d. Travnik, Borac Export-Import d.d. Travnik, Alhos d.d. Sarajevo u stečaju, Soda so Holding “Dita” d.d. Tuzla, Tuzlanska Banka, Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Bosnalijek d.d. Sarajevo, Šipad Komerc d.d. Sarajevo, Hotel Holiday Inn Sarajevo HTP, Soko Mostar (sva preduzeća nastala iz bivšeg sistema), Granit d.o.o. Jablanica, Rudar d.o.o. Konjic, te bugojanskoj „Špediciji“.

Donesen je i zaključak kojim Vlada Federacije BiH poziva Sindikate i druge predstavnike civilnog društva u Federaciji BiH da joj nastave dostavljati informacije i dokumentaciju u vezi s procesom privatizacije i poslovanja privrednih društava, kako bi ova dokumentacija, nakon analize, bila proslijeđena nadležnim tužilaštvima.

Ove zaključke Federalna vlada je donijela jer je istinska vladavina prava u Federaciji Bosne i Hercegovine neophodna kako bi došlo do ispunjavanja opravdanih zahtjeva obespravljenih radnika, s jedne, te stvaranja uvjeta za privlačenje investicija, otvaranje radnih mjesta i ukidanje nelojalne konkurencije, s druge strane. Jedan od ključnih faktora koji determiniše stvaranje takvog društvenog ozračja jeste transparentan i zakonit proces promjene vlasništva u periodu tranzicije i nastavka puta Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji.

Uvažavajući činjenicu da je proces privatizacije i pretvorbe državnog vlasništva u Federaciji BiH praćen nizom sumnji u zakonitost određenih postupaka nadležnih organa koji su ih provodili, učesnika u tim postupcima, kao i rada tih privrednih društava nakon privatizacije, Vlada Federacije BiH u više navrata je razmatrala informacije o problemima koji su uzrokovani tokom postupka privatizacije i poslovanja privrednih društava nakon okončanja tog postupka i donosila zaključke.

Kako je obrazloženo, Vladi Federacije BiH, premijeru FBiH i federalnim ministrima u više navrata su različite sindikalne organizacije, obespravljeni radnici i druge formalne i neformalne grupe, od samog početka rada Vlade FBiH u ovom mandatu, dostavljali zahtjeve za angažiranje istražnih organa koji bi ispitali proces privatizacije i naknadno poslovanje u firmama nakon okončanja tog procesa. Na temelju tih zahjeva, Federalna vlada je tražila od Finansijske policije FBiH da provjeri takve navode u nizu firmi, što je rezultiralo podnošenjem izvještaja Finansijske policije FBiH prema nadležnim tužilaštvima o počinjenom krivičnom djelu od strane.

U isto vrijeme, prema tužilaštvima su upućivane informacije o saznanjima sa kojim raspolažu Vlada FBiH i njene institucije, za koje se cijenilo da mogu pomoći u donošenju konačnih tužilačkih odluka o eventualnom pokretanju istražnih radnji i podizanju optužnica.

Na osnovu izvještaja Federalnog tužilaštva o primjeni Krivičnog zakona u FBiH za 2011., 2012., i 2013. godinu, koji je dostavljen na zahtjev Vlade FBiH, evidentno je kako u Federaciji BiH u tom periodu, unatoč nizu izvještaja o počinjenom krivčnom djelu, te drugim informacijama koje su dostavljane tužilaštvima, nije podignuta niti jedna optužnica za zloupotrebe počinjene u procesu privatizacije, Vlada Federacije BiH, bez namjere da utiče na odlučivanje i rad pravosudnih organa, a imajući u vidu svakodnevni opravdani interes različitih predstavnika obespravljenih građana, ali i institucija koje trpe štetu, saopćeno je iz Ureda za odnose javnošću Vlade FBiH.

VLADA FBiH PRIHVATILA AMANDMAN NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNOG OBILJEŽJA OD ZNAČAJA ZA FBiH
Vlada Federacije BiH prihvatila je danas jedan od amandmana koje je na Prijedlog prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju BiH “Sliv rijeke Une” za period 2007. do 2027. godine podnijela Skupština Unsko-sanskog kantona.

Riječ je o amandmanu koji se odnosi na rokove donošenja detaljnih planskih dokumenata.

Vlada se, također, izjasnila o zahtjevu za autentično tumačenje člana 7. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova. Prema izjašnjenju, ova odredba Zakona je jasna i precizna, te nema potrebe za davanjem autentičnog tumačenja. Članom 7. je, naime, propisano da se stanovi dodjeljuju na osnovu rang-liste utvrđene na prijedlog sindikata davaoca, a u skladu s važećim pravilnikom, odnosno općim aktom, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

SUGLASNOST NA AKTE BHŽJK
Vlada FBiH donijela je Odluku kojom daje suglasnost na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije (BHŽJK) Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja za 2014. godinu.

Ova odluka nema financijski utjecaj na Proračun FBiH, jer uvažava već alocirane pozicije koje su odobrene ovim proračunom za 2014. godinu u iznosu od 660.000 konvertibilnih maraka kako je i uvršteno u Osnove plana poslovanja BHŽJK za 2014. godinu.

Danas je Vlada dala suglasnost i na Odluku Upravnog odbora BHŽJK o usvajanju Izvještaja o radu za 2012. godinu, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

O INSTRUKCIJAMA OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
Vlada FBiH razmatrala je danas na sjednici u Sarajevu Instrukciju ombudsmena za zaštitu potrošača vezano za proizvodnju i potrošnju električne energije i, u tom kontekstu, uputila svoje izjašnjenje i mišljenja.

Kada je riječ o Odluci o utvrđivanju jediničnih iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK za 2013. godinu, Vlada FBiH smatra da je ona zasnovana na Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije kojim se propisuje da se ta odluka ima primjenjivati do donošenja Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz OIEiK i određivanju naknada za podsticanje, te da je ne treba ukinuti i staviti van primjene za 2014. godinu.

U izjašnjenju se, dalje, navodi da je Uredba o podsticanju proizvodnje električne energije iz OIEiK i određivanju naknada za podsticanje u fazi pripreme i da bi trebala biti donesena u roku od šest mjeseci.

Kada je riječ o ostalim instrukcijama ombudsmena za zaštitu potrošača, Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nisu u mogućnosti izmijeniti i dopuniti Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, te je ova instrukcija danas upućena Parlamentu FBiH na razmatranje. saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

DONIJETA UREDBA O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU I GRAĐEVINA
Vlada Federacije BiH donijela je danas Uredbu o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju.

Radi se o građevinama saobraćaja i veza, energetskim, vodnim i proizvodnim građevinama, građevinama za postupanje sa otpadom i građevinama posebne namjene, kao i ostalim, kao što su banjsko-lječilišni kompleksi površine od deset hektara i više, te univerzitetski klinički centri.

Ministarstvo izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju i za zahvate u prostoru i građevine za koje je posebnim propisom određena obveza posjedovanja okolinske dozvole (veliki zagađivači), koja se izdaje na osnovu Studije o procjeni utjecaja na okoliš i uvjeta zaštite okoliša, te za zahvate u prostoru i građevine za koje se odobrenje za eksploataciju izdaje na osnovu Zakona o rudarstvu.

Uredba, ujedno, harmonizira propise i nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja s federalnim Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o geološkim istraživanjima i Zakonom o cestama, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

SREDSTVA ZA MANIFESTACIJE BORACA/BRANITELJA
Na današnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu donesene su tri odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Prvom od njih je odobreno izdvajanje 40.000 KM namijenjenih finansiranju troškova tradicionalnog druženja povodom Dana Zlatnih ljiljana.

Druga odluka odnosi se na iznos od 60.000 za finansiranje troškova održavanja 11. sportskih igara RVI BiH, a trećom je u svrhu za finansiranja troškova održavanja 15. sportskih igara HVIDR-e HVO HB odobreno 40.000 KM, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ureda Vlade FBiH.

SKRAĆENI UMJESTO HITNOG POSTUPKA
Na inicijativu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada FBiH danas je na sjednici u Sarajevu odlučila da hitni postupak po kojem je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite upućen u parlamentarnu proceduru, zamijeni skraćenim postupkom.

Riječ je o Prijedlogu zakona čije su odredbe usklađene s presudama Ustavnog suda FBiH od 20.11.2012. i od 7.2.2013. godine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(VisokoIN/Fena)

Više vijesti